آشیانه تنهایی
اگر جایی برای پر كردن تنهایی می خواهی آشیانه را پیدا نموده ای  
قالب وبلاگ
نظر سنجی
آشیانه اینجاست؟


ابر برچسب ها

فصل دوازدهم

ابعاد هیجان

بعد زیستی هیجان

هیجان‌ها تا اندازهای واکنش‌های زیستی به رویداد‌های مهم زندگی هستند. هیجانها وظایف کنار آمدن دارند که به فرد امکان می‌دهند که خودش را برای سازگار شدن مؤثر با شرایط مهم زندگی آماده کند.

1- نظریه جیمز ـ لانگه

بر طبق این نظریه هیجان‌هایی که احساس می‌شوند، ادراک دگرگونی‌های بدنی است. طبق این نظریه چیزی‌ که ما به صورت هیجان تجربه می‌کنیم برچسبی است که به پاسخ‌های خودمان می‌زنیم. برای مثال، چون می‌گریزیم پس می‌ترسیم.لذا هیجانات ناشی از حالات فیزیولوژیك هستند.

ترس  4  ناشی از تند شدن ضربان قلب است  4 بخاطر محرك محیطی است.

سه اشكال به نظریه جیمز‌ـ لانگر وارد نمودند.

1)       عمل امعاء واحشاء بسیار كند است حال آنكه پاسخ های هیجانی سریع و تند است.

2)       تغییرات در امعاء و احشاء در موقعیتهای مختلف نسبتا یكسان و مشابه است و ظرافت كمتری دارند (ترشح زیاد یا كم هورمون )اما هیجانات تجربه شده انواع مختلفی وجود دارد حال چگونه ترشح هورمون زمانی پیامدش ترس ـ  نفرت ـ عشق می شود.

3)       اگر رابطه اندام های احشائی را با دستگاه عصبی قطع كنیم و هیچ رابطه ای با مغز نباشد هنوز بروز هیجانات وجود دارد.

2- دیدگاه جدید

انگیختگی فیزیولوزیکی هیجان را همراهی کرده ،تنظیکمی کند و زمینه را برای آن آماده می سازد ولی مستقیما موجب آن نمی شوند.

مدارهای عصبی خاص

1-    سیستم گرایش رفتاری: جستجو کردن فرصت های محیطی جالب و تعامل کردن با آن

2-    سیستم جنگ و گریز: گریختن از رویدادهای آزارنده و دفاع کردن پرخاشگرانه

3-    سیستم بازداری رفتار: میخکوب کردن در برابر رویدادهای آزارنده

فعال سازی عصبی

سه الگوی اساسی شلیک عصبی: افزایش / کاهش /ثابت بودن فعالیت به رویدادهای محیطی بستگی دارد

3- نظریه هیجان های متمایز

نام خود را از تاکید بر هیجانهای اصلی می گیرد وکه مقاصد انگیزشی منحصر به فرد یا متمایزی دارند.

اصول

1-    ده هیجان وجود دارد

2-    احساس بی همتا( کیفیت ذهنی جدا)

3-    جلوه بی همت( جلوه صورت جدا)

4-    فعالیت عصبی بی همتا( سرعت عصبی جدا)

5-    هدف/ انگیزش بی همتا(وظایف سازگارانه جدا)

دلایل برای اینکه بقیه هیجانات چه می شوند؟

1-    تعدادی هیجانات فرعی مشتقات یک هیجان اصلی هستند(اضطراب)

2-    برخی خلق هستند( تحریک پذیری)

3-    تعدادی اصطلاحات هیجان در واقع نگرشها را بهتر توصیف می کنند(انزجار)

4-    تعدادی اصطلاحات هیجان در واقع شخصیت را بهتر توصیف می کنند( خصومت)

5-    تعدادی اصطلاحات هیجان در واقع اختلا ها را بهتر توصیف می کنند(افسردگی)

6-    برخی هیجانات فرعی ترکیبات هیجانات اصلی هستند(عشق)

7-    برخی ابعاد خاص یک هیجان هستند(پرخاشگری)

4-   فرضیه بازخورد صورت

توسط حرکات سیستم عضلات صورت و تغییرات دمای صورت و تغییرات در فعالیت غده ای پوست صورت می گیرد.( 8 عضله)

فرضیه بازخورد صورت تأکید دارد که جنبۀ ذهنی هیجان در واقع آگاهی از باخورد حس عمیقی ناشی از عمل صورت است. این فرضیه به دو صورت قوی و ضعیف وجود دارد.

1- طبق مدل قوی: جلوه‌های صورت وانمودی، هیجان‌های خاصی را فعال می‌کنند. مثلاً لبخند زدن را فعال می‌سازد.

2- طبق مدل ضعیف: جلوه‌های صورت هیجانی را که به طور طبیعی روی می‌دهد، تشدید می‌کنند.

نکته: در دیدگاه زیستی کنترلی روی هیجان وجود ندارد اما در دیدگاه شناختی کنترل صورت می گیرد.

بعد شناختی هیجان

1- نظریه آرنولد

آرنولد معتقد است که تاکنون فقط قسمت دوم این زنجیره یعنی هیجان، جلوه های آن، و عمل شخص مورد

توجه قرار گرفته است، و به قسمت اول آن که ادراك اولیه است کمتر توجه شده است. به علاوه، وی خاطر

نشان می سازد که چون گاهی ادراك، واکنش هیجانی به دنبال ندارد، بنابراین باید مکانیسمی در جاندار برای

ارزیابی موقعیتها وجود داشته باشد . به نظر آرنولد فرایند هیجانی دارای مراحل زیر است:

1-  ادراك : محرك حسی خارجی   

2-  ارزیابی : قضاوتی درباره محرك 

3-  هیجان : تمایل مثبت به محرک

 4-  عمل : گرایش یا کناره گیری، در صورتی که هیجان معارضی وجود نداشته باشد

یکی از خصوصیات مهم نظریه آرنولد این است که در آن هیجان برمبنای انگیزش تعریف شده است . تمایل به گرایش یا کناره گیری از عناصر اساسی جهت گزینی انگیزه هاست، در حالی که تغییرات احشایی، بدن را آماده رفتار مورد نیاز میکنند.  

2- نظریه لازاروس

نظریه او شناختی ـ انگیزشی ـ ربطه ای است. ساختار اساسی در آگاهی شناختی از هیجان، ارزیابی است. دو نوع ارزیابی وجود دارد که فرآیند هیجان را تنظیم می‌کند، که عبارت‌انداز:

1- نخستین، انسان‌ها هنگام ارزیابی نخستین می‌خواهند بدانند که آیا در این موقعیت خاص چیز مهمی در خطر است، مثلاً سلامتی، عزت نفس و هدف.

2- ثانوی، ارزیابی ثانوی بعد از مقداری تأمل روی می‌دهد و بر ارزیابی از نحوۀ کنار آمدن با منفعت، ضرر یا تهدید بالقوه استوار است.

مدار:رویداد زندگیB ارزیابی نخستین B بیش فعالی سیستم عصبی B ارزیابی ثانوی B هیجان

دانش هیجان

عبارت‌انداز یادگیری متمایز کردن دقیق هیجان اصلی و یادگیری دربارۀ اینکه چه موقعیت‌هایی موجب چه هیجان‌هایی می‌شوند. دانش هیجانی جامع، فرد را قادر می‌سازد تا موقعیت را با تمییز عالی ارزیابی کند و بنابراین با هیجان‌های بسیار مناسب پاسخ دهد.

3- نظریه انتساب

بررسی انتسابی برای اینکه توضیح دهد چه موقع و چرا افراد غرور، امید یا سپاسگزاری را بعد از پیامد‌های مثبت و گناه، شرم و خشم را بعد از پیامد‌های منفی تجربه می‌کنند، روی انتساب‌های پس از پیامد تمرکز می‌نماید.انتساب باعث واکنش های هیجانی می شوند( ارزیابی نخستین پیامد) زمانی که هیجانات دیگر اتفاق افتاد  ارزیابی ثانوی پیامد اتفاق می افتد تا چرایی پیامد را توضیح دهد.

بعد اجتماعی و فرهنگی هیجان

در رابطه با بررسی اجتماعی و فرهنگی هیجان، دیگران غنی‌ترین منبع تجربیات هیجانی هستند. هنگام تعامل اجتماعی، انسان‌ها معمولاً از طریق فرآیند اشاعۀ هیجان که تقلید، بازخورد و در نهایت اشاعه را دربر دارد، هیجان‌های دیگران را جذب می‌کنند. انسان‌ها همچنین تجربیات هیجانی اخیر خود را هنگام گفتگو با دیگران، با یکدیگر در میان می‌گذارند، فرآیندی که سهیم شدن اجتماعی هیجان نامیده می‌شود.

فرهنگ اعضای خود را برای تجربه و ابرازکردن هیجان‌های به شیوۀ خاص، اجتماعی می‌کند. دیگران و فر‌هنگ‌ها به طور کلی در رابطه با علت‌های هیجان، نحوه‌ای که باید هیجان‌ها ابراز شوند و چه زمانی هیجان‌ها کنترل شوند، به عاملها آموزش می‌دهند. همچنین نحوه‌ای که افراد به صورت هیجانی به رویدادهای زندگی خود واکنش نشان می‌دهند، اطلاعاتی را دربارۀ اینکه آنها چه نوع آدمی هستند در اختیار می‌گذارند.

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز، دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با، امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند
زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


فال حافظ


.

.

.

.


imjava

کد رژیم سلامتی

کد رژیم سلامتی

 
محاسبه ی شاخص توده ی بدنی
وزن به کیلوگرم
قد به سانتی متر
شاخص توده ی بدنی

بازه ی وزنی مناسب شما