تبلیغات
آشیانه تنهایی

آشیانه تنهایی
اگر جایی برای پر كردن تنهایی می خواهی آشیانه را پیدا نموده ای  
قالب وبلاگ
نظر سنجی
آشیانه اینجاست؟


ابر برچسب ها

فصل یازدهم

ماهیت هیجان

هیجان‌ها

هیجان‌ها، پدیده‌های ذهنی، فیزیولوژیکی، کارکردی و بیانگری موقتی و یا گذرایی می‌باشند که سازگاری عامل را با رویداد‌های مهمی که در تعامل با محیط یا پیرامون رخ می‌دهند تنظیم می‌نمایند. به عبارت دیگر هیجان‌ها چهار جنبه از یک تجربۀ موقتی عامل را هماهنگ و تنظیم می‌کنند:

1- احساس‌ها، که نوعی توصیف ذهنی و بیانی از تجربه‌ی هیجانی می‌باشند.

2- آمادگی فیزیولوژیکی، چگونه معماری و ساختمان عامل خودش را برای برآورده ساختن نیاز موقتی بسیج کند.

3- کارکرد، عامل در آن لحظه خاص چه چیزی را باید بدست آورد.

4- بیانگری، عامل چگونه تجربۀ هیجانی خود را به دیگران منتقل نماید.

تعریف هیجان

هیجان‌ها با توجه به ویژگی چهارگانه ؛ ساختاری روان‌شناختی است که این چهار جنبه تجربه را در یک الگوی همزمان و سازگارانه هماهنگ می‌کند.

چه چیزی موجب هیجان می شود؟

 1- دیدگاه زیستی: طبق این دیدگاه هیجان‌ها از تأثیرات بدن مانند مسیر‌های عصبی در سیستم لیمبیک مغز به وجود می‌آیند.

·         ایزارد :اطفال به رغمکمبودهای شناختی به برخی رویدادها به صورت هیجانی پاسخ می دهند.

·         آکمن: از رطیق ارزش سازگاری شان برای پرداختن به تکالیف اساسی زندگی تکامل یافته اند.

·         پنکسپ:مدارهای مغزی شالوده زیستی تجربه هیجان هستند.(1- در اطفال هست 2- با روشهای غیر شناختی ایجاد می شوند3- گفتن حالتهای هیجانی دشوار است)

2- دیدگاه شناختی: طبق این دیدگاه نیز، هیجان‌ها از رویدادهای ذهنی مانند ارزیابی معنی شخصی رویداد هیجان‌انگیز ناشی می‌شوند.

·         لازاروس: ارزیابی شناختی فرد از معنی یک رویداد

·         شرر: نوع پردازش شناختی

·         وینر: انتساب  متفاوت باعث هیجان می شود نه رویداد یا پیامد

دیدگاه دو سیستمی

هر دو موضع زیستی و شناختی شواهد بسیاری برای حمایت از دیدگاه خود ارائه می‌دهند. عوامل زیستی و شناختی هر دو در فعال کردن و تنظیم کردن هیجان نقش اساسی دارند و پژوهشگران دو شیوه‌ای را که عامل زیستی شناختی موجب آن می‌شود مشخص کرده‌اند:

1- شیوۀ اول به دو سیستم موازی هیجان مربوط می‌شود، به عبارتی، سیستم هیجان زیستی فطری، خودانگیخته و ابتدایی و سیستم هیجان شناختی اکتسابی، تعبیری و اجتماعی.(باک: مکمل /لیونسون: تأثیر بر هم)

2- طبق شیوۀ دوم، هیجان به جای اینکه به صورت برون داد خطی سیستم زیستی یا شناختی روی دهد، به صورت پویا و دیالکتیک روی می‌دهد.(پلاچیک)

انواع هیجان

1- طبق دیدگاه زیستی انسانها از 2 تا 10 هیجان اصلی برخوردار هستند. همچنین طبق این دیدگاه هیجان‌های اصلی از مسیرهای عصبی سیستم لیمبیک، حالتهای شلیک عصبی، جلوه‌های صورت همگانی، وظایف تکاملی و حالت‌های مجزای بازخورد صورت ناشی می‌شوند.

2- طبق دیدگاه شناختی، انسان‌ها خزانۀ هیجانی متنوع‌تر و بیشتر از هیجان‌های اصلی دارند. طبق این دیدگاه انسان‌ها تقریباً تعداد نامحدودی هیجان ثانوی دارند که از طریق تجربیات شخصی، تاریخچۀ رشد، تأثیرات جامعه پذیری و مقررات فرهنگی اکتساب می‌شود.

هیجانهای اصلی

1- فطری هستند

2- در تمام افراد از شرایط یکسانی بوجود می آید.

3- به صورت متمایز ابراز می شوند( جلوه صورت همگانی)

4- پاسخ فیزیولوژیکی متمایزو بسیار قابل پیش بینی را فراخوانی می کنند.

به رقم این تنوع دیدگاه، اغلب فهرست‌های هیجان شش مورد را شامل می‌شوند که عبارت‌انداز:

1- ترس    2- خشم     3- نفرت    4- غم     5- شادی     6- علاقه

فایده هیجانها

1- وظایف کنار آ مدن: هیجان‌ها هدفمند هستند. هیجان‌ها از نقطه نظر کارکردی، به عنوان واکنش‌های زیستی تکامل که به عاملها کمک می‌کنند به طرز موفقیت‌آمیزی با تکالیف اساسی زندگی سازگاری پیدا کنند.

2- وظایف اجتماعی : 1- هیجانها احساسات ما را به دیگران منتقل می‌کنند،2- بر نحوه تعامل دیگران با ما تاثیر می‌گذارند، 3- ما را به تعامل اجتماعی فرا می‌خوانند  4- نقش مهمی در برقراری روابط میان فردی ، حفظ و قطع آن دارند.

چرا هیجان داریم؟

هیجانها به عنوان راه حلهایی برای چالش ها،استرس ها و مشکلات هستند. اینکه آیا هیجان به عامل کمک می‌کند یا نه بستگی به اینکه دارد که چگونه بتواند هیجان را تنظیم کند نه اینکه هیجان عامل را تنظیم کند.

تفاوت خلق با هیجان

§    هیجان در پاسخ به رویداد خاصی ایجاد می‌شود، رفتار سازگارانۀ خاصی را با انگیزه می‌کند و کم دوامند.

§    خلق‌ها از منابع مبهم سرچشمه می‌گیرند، بر فرآیند‌های شناختی تأثیر می‌گذارند و دوام بیشتری دارند.

خلق روزمره

عاطفه مثبت و عاطفه منفی حالت‌های متضاد احساس کردن نیستند، بلکه این دو ویژگی، حالت‌های مستقل و نه متضاد احساس کردن هستند.

عاطفه مثبت

عاطفه مثبت بیانگر مشغولیت لذت‌بخش و احساس هوشیاری در برابر ملالت است. عاطفه مثبت به صورت سطح لذت جاری، اشتیاق و پیشروی به سمت هدف وجود دارد. سیستم عاطفه مثبت برای خودش مبنای عصبی دارد و مسیر‌های ناقل عصبی در آنها «دوپامین» است. انتظار رویدادهای خوشایند، این مسیر‌ها را فعال می‌کند. وقتی عاطفه مثبت افراد بالا است، معمولا احساس می‌کنند علاقه‌مند، پرانرژی، هوشیار و خوش‌بین هستند، در حالی که وقتی عاطفه مثبت افراد پایین است، معمولا احساس می‌کنند خموده، بی‌تفاوت و خسته هستند. عاطفه مثبت بیانگر سیستم «انگیزشی اشتیاقی» است که پاداش آن را بر می‌انگیزد. اصولا عاطفه مثبت و خلق خوش، به «رفتار گرایشی» کمک می‌کند. عاطفه مثبت به طور منظم طبق چرخه خواب‌-‌ بیداری نوسان می‌کند. بر اساس پژوهش کلارک، واتسون، ولیکا در سال 1989، سطح عاطفه مثبت هنگام بیدار شدن کاملا پایین است، در طول صبح به سرعت بالا می‌رود و تا بعد از ظهر به تدریج همچنان بالا می‌رود تا اینکه بین 6 تا 9 بعد از ظهر به اوج خود می‌رسد و از آن پس به سرعت در اواخر شب پایین می‌آید و به سطح پایین اوایل صبح باز می‌گردد.

عاطفه منفی

عاطفه منفی بیانگر مشغولیت ناخوشایند و احساس تحریک‌پذیری در برابر آرمیدگی است. عاطفه منفی بالا به صورت احساس ناخوشنودی، تحریک‌پذیری و عصبانیت وجود دارد. سیستم عاطفه منفی نیز برای خودش مبنای عصبی دارد و مسیر‌های ناقل عصبی در آنها «سروتونین و آدرنالین» است. انتظار رویدادهای ناخوشایند این مسیر‌ها را فعال می‌کند. وقتی عاطفه منفی افراد پایین است معمولا احساس می‌کنند آرام و آرمیده هستند. عاطفه منفی بیانگر سیستم «انگیزشی آزارنده» است که تنبیه آن را بر می‌انگیزد و اصولا عاطفه منفی و خلق ناخوش به «رفتار اجتنابی» کمک می‌کند. عاطفه منفی بر طبق چرخه خواب، بیداری، نوسان و تغییر قابل توجهی ندارد.

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز، دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با، امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند
زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


فال حافظ


.

.

.

.


imjava

کد رژیم سلامتی

کد رژیم سلامتی

 
محاسبه ی شاخص توده ی بدنی
وزن به کیلوگرم
قد به سانتی متر
شاخص توده ی بدنی

بازه ی وزنی مناسب شما